POVOLÁNÍ

Práce introvertům není cizí. Je to oblast našeho života, kde se v ideálním případě můžeme realizovat. Aby nás naše povolání bavilo a byli jsme v něm úspěšní, měli bychom při jeho výkonu využívat naše silné stránky. Pro introverty tedy nebudou vhodné profese, kde dochází k častým konfrontacím či je dané profesní prostředí příliš dravé. Introverty neláká poměřovat se s jinými a hnát se bezhlavě dopředu, aby byli nejlepší. Nás láká soustředit se na jednu věc, poznat ji v její úplnosti, inovovat ji a překonávat stávající hranice. Finanční profit s tím spojený je velmi vítané ocenění, málokdy jsou ale peníze jediným motivem naší pracovní snahy. Postupem času, zejména v souvislosti se založením rodiny, obvykle začneme přikládat finanční stránce čím dál větší význam. I tak by ale naše práce měla být smysluplnou činností, které se věnujeme rádi, nikoliv nutným zlem. Toto je pro introverty velmi důležité. Zatímco jiné může motivovat touha po pracovním úspěchu, introverti nutně potřebují znát smysl své práce. Nelze se tedy porovnávat s někým, jehož prioritou je hromadění peněz bez ohledu na způsob jejich získávání. Takový člověk podřídí veškerý svůj pracovní čas a i část svého volna dosažení svého cíle. Pokud je ale naše niterná motivace jiná, nikdy neobětujeme tolik času a úsilí, abychom dosáhli stejného cíle. On to dělá s nadšením, my se budeme překonávat. Nakonec skončíme jako zneuznaný člověk bez zájmu o svoji práci, za to s velkými výčitkami svědomí, že jsme k ničemu. Stanovme si proto svoje priority bez ohledu na to, kam nás tlačí ostatní, a se stejným nadšením se věnujme tomu, co motivuje nás.

Introverti jsou loajálními zaměstnanci. Pokud ve své práci vidí smysl, jsou velmi zapáleni pro věc. Navrhují zlepšení a za výsledky své práce nesou zodpovědnost. Býváme uznáváni za neobyčejnou pečlivost, pozornost k detailům a vytrvalost. Soustředíme se na práci s takovým zájmem a nasazením, že občas opomíjíme hájit svá práva. To může být další z našich výhod pro zaměstnavatele, menší už pro nás. I zde bychom proto neměli zapomínat své požadavky průběžně prosazovat.

Jako vedoucí zaměstnanci býváme oblíbení u našich podřízených. Dokážeme ocenit kvalitně odvedenou práci a víme, jaké ocenění daný zaměstnanec preferuje. Tím, že známe slabé i silné stránky svých podřízených, jsme schopni rozvrhnout práci tak, aby každý využíval maximum svých pracovních možností. Naši funkci spatřujeme spíše jako koordinační než striktně direktivní. Tím také umožňujeme každému z našich podřízených zaujmout podstatnou roli v pracovním procesu, což posiluje loajalitu zaměstnanců k firmě. Tím, že se zaměstnanec cítí žádoucí a potřebný, nikoliv pouze pasivní vykonavatel rozhodnutí, na jejichž přijetí nemá žádný vliv, zvyšuje se pracovní efektivita zaměstnance a následně i celé firmy.

Ani v řídících funkcích ale často nevěnujeme potřebnou pozornost navazování kontaktů – tzv. networkingu. Mimo to neradi činíme nepopulární rozhodnutí a jdeme do konfliktu. Nicméně jsme schopni všechna naše rozhodnutí zdůvodnit, nejde tedy o pouhé protěžování našeho ega, a proto jsou ostatními zaměstnanci obecně přijímána.

Někdy pro nás jako pro zaměstnance bývá pevný pracovní režim značně omezující. Pokud je práce naším koníčkem, věnujeme se jí nejen v rámci předepsané pracovní doby, ale ve svých myšlenkách i mimo ni. Na mnoho nápadů tak přijdeme v posteli před usnutím, o to víc nás omezuje zůstávat v práci jen za účelem dodržení pracovní doby. Mnoho společností ale již vychází svým zaměstnancům vstříc a za kvalitně odvedenou práci umožňují některé výhody v rámci work-life balance.

I přesto mnoho z nás volí cestu soukromého podnikání, která nám více umožňuje snoubit náš osobní a pracovní život podle našich potřeb. Výhodou samostatného podnikání je tedy jistá volnost při rozvrhování našeho programu, nevýhody pak můžeme spatřovat v nezbytnosti udržování klientské základny a jejím rozšiřování, dále pak v administrativě spojené s podnikáním a v neposlední řadě nám podnikání nezaručuje stálost finančního zajištění. V některých profesích také panuje konkurenční soutěživost, která introverty spíše odrazuje než motivuje.  Na druhou stranu v současné době internetu lze podnikat i bez toho, abychom museli naše klienty či zákazníky osobně přesvědčovat o kvalitách našeho produktu, a i velká část administrativy probíhá již jen digitálně.  

V soukromém podnikání i v zaměstnání bývá oboustranně výhodné spojení introverta s extrovertem. Oba tak mohou uplatnit to nejlepší ze svého temperamentu a zatímco se introvert soustředí přímo na práci a její rozvoj, extrovert zajišťuje prezentaci daného produktu, běžný provoz a kontakt vůči zákazníkům či dodavatelům. Tato symbióza trvá jen za předpokladu, že si každý cení přínosu toho druhého. To, stejně jako v jakémkoliv jiném partnerství, bezproblémově funguje na počátku spolupráce, postupem času ale nabývají obě strany pocit, že se o společnou věc zasazují více než ten druhý.  Konce pak mohou být hořké pro jednoho, případně i pro oba spolupracovníky. Je proto vhodné již na počátku spolupráce vzájemně vymezit oblasti odpovědnosti každého z partnerů a stanovit pravidla průběhu i ukončení této společné kooperace.

Obory, v nichž introverti vynikají, jsou úzce spjaty s jejich vlastnostmi. Jedná se zejména o umělecké profese jako skladatelé textů, hudebníci, spisovatelé, malíři, herci, scénáristé, tedy všude tam, kde mohou uplatnit pochopení hloubky lidské duše a světa kolem nás. Introverti také nacházejí uplatnění v pomáhajících profesích jako jsou terapeuti, psychologové, vychovatelé, fyzioterapeuti, lékaři a další zdravotní personál. Dokážou totiž citlivě vnímat vědomé i nevědomé projevy našeho já, porozumět jim a klientům je následně zprostředkovat.

Introverti jsou taktéž dobrými učiteli, kteří chápou dětskou duši a hluboce rozumí předmětu, který vyučují. Mnoho introvertů je profesory na vysokých školách, kde se mohou nerušeně věnovat prohlubování vědomostí o svém oboru, zkoumání jeho zákonitostí a jeho zprostředkování studentům a laické veřejnosti. Pokud má introvert mluvit o tématu, které ho uchvátilo a ve kterém má detailní znalosti, hravě překoná veškerou svoji ostýchavost.

Mimo to se mnoho introvertů zbývá IT technologiemi. Jde o samostatnou práci, kde mohou plně uplatnit své analytické schopnosti a vytrvalost při řešení problému. Ze stejného důvodu jsou introverti úspěšnými vědci, laboranty, daňovými poradci či auditory.

Díky své soustředěnosti, pečlivosti a zaměření na detail jsou introverti také vyhledávanými řemeslníky, opraváři či obecně drobnými živnostníky. Svou práci dělají rádi a na výsledném produktu je jejich preciznost znát. V době, kdy se věci vyrábějí převážně šablonově a k jednorázovému použití, se mnoho lidí rádo obklopí předměty, které jsou originální a kvalitní.